5 ΜΑΪΟΥ

1.Εἰρήνης μεγαλομάρτυρος (1ος-2ος αἰών).
2.Νεοφύτου, Γαΐου καὶ Γαϊανοῦ μαρτύρων (4ος αἰών)
*
3.Εὐθυμίου ᾿Επισκόπου Μαδύτου ἐν Θράκῃ τοῦ θαυματουργοῦ.
4.᾿Εφραίμ, τοῦ νεομάρτυρος, ἐν τῷ ῎Ορει ᾿Αμώμων (Νέα Μάκρη) [(Μνήμη) ῾Η Εὕρεσις 3/1) (1426)].
5.Μαρτίνου καὶ ῾Ηρακλείου ἐν ᾿Ιλλυρίᾳ (4ος αἰών).
6.Θεοδώρου, ᾿Ιουλιανοῦ, Εὐβούλου, Μαλκάμονος, Μωκίμου καὶ Σαλομάνη τῶν ἐν Πέτρᾳ μαρτύρων (Α).
7.Πλάτωνος ᾿Επισκόπου Μπανιαλούκας (Σ) (Ε).
8.᾿Ανδριανοῦ τῆς Μόνζα (1619).
9.᾿Ιάκωβος ἡγούμενος Ζελεζνιβορὸφσκ καὶ ὁ σύντροφος αὐτοῦ ᾿Ιάκωβος (1442) 11/4, (1613) 5/5 (ἀνακομιδή).
10.Βαρλαὰμ καὶ Γεδεὼν ἐν Σερπούχωφ (1377) (Α).
11.Μιχαίου Ραντονέζ, μαθητοῦ ῾Αγίου Σεργίου (1385) (ΡΔ) [Στὸ (Ρ) στὶς 6/5].
12.῾Ιλαρίου (Hilaire) ᾿Επισκόπου ᾿Αρελάτων (῎Αρλ) (449) (Γ) (ΡΔ) (Α).