4 ΜΑΪΟΥ

1.Πελαγίας μάρτυρος ἐν Ταρσῷ (287) ἢ (290).
2.᾿Ιλαρίου τοῦ ἐρημίτου τοῦ Θαυματουργοῦ.
3.Νικηφόρου Μονῆς Μεδικίου.
4.᾿Αθανασίου ᾿Επισκόπου Κορίνθου.
5.Νικηφόρου τοῦ ῾Ησυχαστοῦ ἐν ῎Αθῳ (1340).
6.Λαζάρου, φίλου τοῦ Χριστοῦ, Μαρίας Μαγδαληνῆς (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (890).
*
7.᾿Αφροδισίου μάρτυρος καὶ σὺν αὐτῷ ἐν Παλαιστίνῃ Μακροβίου καὶ ἄλλων, Λεοντίου, ᾿Αντωνίου, Βαλεριανοῦ.
8.Μόνικας μητρὸς ἱεροῦ Αὐγουστίνου ἐκ Ταγάστης ᾿Αφρικῆς ἐν ᾿Οστίᾳ τῆς ᾿Ιταλίας τελειωθείσης (388) (Α) (ΡΔ) (στὸ (Γ) καὶ στὶς 28/8).
9.Σιλουανοῦ, ᾿Επισκόπου Γάζης (311) (Ρ) (ΡΔ).
10.᾿Αλβιανοῦ (᾿Ολβιανοῦ) ᾿Επισκόπου ᾿Αναίας ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ (304) (Ρ) (ΡΔ).
11.Κλήμεντος, Νικήτα, Κυρίλλου, Νικηφόρου καὶ ᾿Ισαὰκ ἀδελφῶν ᾿Αλβάνωφ μαρτύρων ἐν Νόβγκοροντ (15ος αἰών).
12.᾿Εθελδρὲδου βασιλέως τῆς Μέρσιας καὶ μοναχοῦ ἐν ᾿Αγγλίᾳ (716).
13.᾿Εράσμου, ᾿Επισκόπου Φορμίας ἐν Καμπανίᾳ (303) (Ρ) (ΡΔ).
14.Βασιλείου Μαρτίς, πρωτοπρεσβυτέρου, ἱερομάρτυρος ἐν Τερατὺν Πολωνίας (1945) (Π).
15.Βαρλαὰμ καὶ Γεδεὼν ἐν Σέρπουχωφ (14ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ) (Τοπικοὶ ἅγιοι).
16.Φλωριανοῦ μάρτυρος ἐν Αὐστρίᾳ (304) (Ρμ).
17.Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς ᾿Ισαποστόλου καὶ Μυροφόρου (1ος αἰών) ἀνακομιδὴ (ΡΔ).
18.Εὐθυμίου Σερβασίδζε Μητροπολίτου Γκαενάτι, (ἀνακήρυξις 2005).
19.Κοίμησις ᾿Ελευθερίου Καψωμένου, πρωτοπρεσβυτέρου, ἐφημερίου ῾Αγίου Κωνσταντίνου Νέας-Χώρας Χανίων (1981).