31 ΜΑΪΟΥ

1.῾Ερμείου μάρτυρος ἐν Κομάνοις (160) (Α).
*
2.Μάρου τοῦ Μάγου μάρτυρος, μεταστραφέντος κατὰ τὸ μαρτύριον ῾Ερμείου μάρτυρος (Ρ) (ΡΔ) (Α).
3.Εὐσεβίου καὶ Χαραλάμπους, Χριστίνης καὶ σὺν αὐτῇ μαρτύρων (Α).
4.Εὐσταθίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
5.῾Ερμείου ᾿Αποστόλου ἐκ τῶν Ο΄ (Ρ) (ΡΔ).
6.Φιλοσόφου μάρτυρος ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (252).
7.Πέντε μαρτύρων ἐν ᾿Ασκάλωνι.
8.Πετρονίλας θυγατρὸς ᾿Αποστόλου Πέτρου (Κῶδιξ δημοσιευθείς ὑπὸ Δημητριέφσκυ).
9.Φιλοθέου Μητροπολίτου Τομπὸλσκ (1727) (Ρ) (ΡΔ).