30 ΜΑΪΟΥ

1.᾿Ισαὰκ ἢ ᾿Ισαακίου Κωνσταντινουπόλεως κτίτορος μονῆς Δαλμάτων (383).
2.Ναταλίου μάρτυρος.
3.Ρωμανοῦ καὶ Τελετίου Μαρτύρων.
4.Βαρλαὰμ μοναχοῦ – μάρτυρος ἐν Καππαδοκίᾳ (15ος αἰών).
*
5.Εὔπλου μάρτυρος.
6.᾿Εμμελείας, μητρὸς Μεγάλου Βασιλείου (4ος αἰών) (Ρ).
7.᾿Ιωάννου τοῦ ἐν Γκαλὶτς ἢ ᾿Ιακώβου (15ος αἰών) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
8 ᾿Ιωνᾶ ᾿Αταμάνκ ἱερέως ἐν ῾Οδησῷ (1924) (ΡΔ) (Α) (Ρ) (ΝΗ).
9.Χοῦμπερτ (Οὑμβέρτου) τοῦ Μάαστριχτ (῾Ολλανδία ἢ Φλάνδρα) (727) (Ρ) (ΡΔ).
10.Φήλικος (Felix) Πάπα Ρώμης (274) (Ρμ) (Γ).