3 ΜΑΪΟΥ

1.Τιμοθέου ἀναγνώστου καὶ τῆς συμβίας αὐτοῦ Μαύρας ἐν Αἰγύπτῳ μαρτυρησάντων (286).
2.Πέτρου ᾿Επισκόπου ῎Αργους τοῦ θαυματουργοῦ.
3.Διοδώρου καὶ Ροδαπιανοῦ.
*
4.Ξένης μεγαλομάρτυρος ἐν Πελοποννήσῳ (Καλαμάτα).
5.Θεοφάνους ᾿Επισκόπου Περιθωρίου τοῦ Βατοπεδινοῦ (14ος αἰών) (Α).
6.Παύλου ἐκ Βίλνους Λιθουανίας (17ος αἰών) (Α).
7.Θεοφάνους Βατοπεδινοῦ ᾿Επισκόπου Περιθεωρίου (Ξάνθη) (14ος αἰών) (Α) (Οἰκουμ. Πατριαρ. 2000).
8.Μάμα, Καθολικού Γεωργίας (8ος αἰών) (Α) και (Γ).
9.᾿Ιουλιανῆς (1393) καὶ Εὐπραξίας (1394) μοναζουσῶν (Α) (Ρ) (᾿Αναγνώρισις 2001).
10.Οἰκουμενίου ᾿Επισκόπου Τρίκκης.
11.Εἴκοσι ἑπτὰ μαρτύρων.
12.Λουκᾶ τοῦ ἐν Στειρίῳ (ἀνακομιδὴ λειψάνων).
13.᾿Αχμὲντ τοῦ Καλλιγράφου τοῦ Τούρκου ἐν Κωνσταντινουπόλει μαρτυρήσαντος (1682) (ΡΔ) (Α) (Κατ᾿ ἄλλα συναξάρια 24/12).
14.Εφραὶμ τοῦ προφήτου καὶ μάρτυρος ἐν Δαμασκῷ (15ος αἰ) (Α) Αρ).
15.Τῶν ἐν Πέτρᾳ ᾿Ιορδανίας νεομαρτύρων ἐπὶ Διοκλητιανοῦ (Α) (Αρ).
16.Θεοδοσίου ἡγουμένου τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου καὶ ἱδρυτοῦ τοῦ ἐν Ρωσσίᾳ μοναχισμοῦ (1074).
17.Παμβὼ Καθολικοῦ της Γεωργίας (῾Ιεροσολυμιτικὸν κανονάριον).
18.῎Ανσφριντ ᾿Επισκόπου Οὐτρέχτης τῆς ῾Ολλανδίας (1010).