29 ΜΑΪΟΥ

1.Θεοδοσίας Τύρου παρθενομάρτυρος (308).
2.᾿Αλβιανοῦ ἢ ᾿Ολβιανοῦ ᾿Επισκόπου ᾿Αναίας καὶ σὺν αὐτῷ μαρτύρων (305).
3.᾿Ιωάννου ἢ Νάννου νεομάρτυρος ἐν Σμύρνῃ (1802).
4.Θεοδοσίας Κωνσταντινουπολιτίσσης Παρθενομάρτυρος (726).
*
5.᾿Αλεξάνδρου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας (328).
6.῾Ιερεμία ἀναχωρητοῦ ἐν Συρίᾳ (8ος αἰ) (Α) (Αρ).
7.Δύο ἀνωνύμων μαρτύρων.
8.᾿Ανδρέου Χίου νεομάρτυρος (1465).
9.῾Υπομονῆς ὁσίας, πρώην ῾Ελένης, Αὐτοκρατείρας Κωνσταντινουπόλεως καὶ Μητρὸς Κωνσταντίνου Παλαιολόγου (1450).
10.Θεοδώρου, ᾿Επισκόπου Βρσάτς, Σερβίας, ἱερομάρτυρος (1594) (Α) (Σ).
11.᾿Ιωάννου τοῦ ἐν Οὐστιοὺγκ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ (1494).
12.Εὐθυμίου ᾿Επισκόπου Ζήλων ἱερομάρτυρος (1921) (Ε).
13.Βουκασὶν Κλεπάτσκυ ἐν Σερβίᾳ (Σ) (Ε).
14.᾿Ανάμνησις Α΄ ῾Αγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου (325).
15.᾿Εθελβέρτου ἢ ᾿Αλβέρτου (Αμβεςτ) βασιλέως ᾿Ανατολικῆς ᾿Αγγλίας (794) (Κομοδάτου Χ. Οἱ ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων).
16.Πτῶσις τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Μαρτυρικὸς θάνατος ᾿Εθνομάρτυρος Κωνσταντίνου ΙΒ΄ Παλαιολόγου (1453) (ΡΔ) (Α) (Ε).