27 ΜΑΪΟΥ

1.῾Ελλαδίου ἱερομάρτυρος (6ος-7ος αἰών) (Ε).
2.Θεράποντος Σάρδεων ἱερομάρτυρος (259).
3.᾿Αλυπίου, Εὐβιότου καὶ σὺν αὐτοῖς μαρτύρων.
4.᾿Ιωάννου τοῦ Ρώσσου (Α) (Ρ) (ΡΔ) (Ε).
5.Ματθαίου ἱερομονάχου, ὁμολογητοῦ ἐν Γιαράνσκ (1927) (Α) (Ρ).
*
6.Θεοδώρας Παρθενομάρτυρος καὶ Διδύμου στρατιώτου μάρτυρος ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ (304).
7.Θεράποντος τῆς Λευκῆς Λίμνης μοναχοῦ (Μπιελοζέρσκ) (1426) (Ρ) (ΡΔ).87. Νείλου τοῦ Στολπὲνσκ (1554), (1667) (ἀνακομιδὴ λειψάνων) (ΡΔ) (Ρ).
8.Κυπριανοῦ, Φωτίου, ᾿Ιωνᾶ, Μητροπολιτῶν Μόσχας ἢ Κιέβου, (ἀνακομιδὴ λειψάνων) (1472) (Ε) (Ρ) (ΡΔ)
9.Θεράποντος ἡγουμένου Μόνζας (1597) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
10.᾿Ιουλίου μάρτυρος τοῦ Βετερὰν ἐν Ρουμανίᾳ. (Ρο) (ΡΔ).
11.Μιχαὴλ ὁσίου ἐν Παρέχι (Γεωργίας) 9ος αἰών) (Α) (Γε).
12.Βασιλείου πρίγκηπος Γεωργίας (16ος αἰ) (Α) (Γε).
13.Βέδα (Bede ἢ Boede) τοῦ μακαρίου ἱστορικοῦ ἐκκλ. ἱστορίας ἐν Βρεττανίᾳ (735) (Κ) (ΡΔ).
14.Ρεστιτούτης παρθενομάρτυρος (275) (Ρμ).
15.᾿Ιωάννου μάρτυρος Πάπα Ρώμης (525) (Ρμ).