26 ΜΑΪΟΥ

1.Κάρπου ἀποστόλου ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών).
2.᾿Αλφαίου, ᾿Αβερκίου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων ἐν οἷς ῾Ελένη τέκνον ᾿Αλφαίου (1ος αἰών).
3.᾿Αλεξάνδρου Θεσσαλονίκης νεομάρτυρος ἐν Σμύρνῃ (1794).
*
4.᾿Ιωάννου Ψυχαϊτῶν ὁμολογητοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει (8ος αἰών).
5.῾Ελένης μάρτυρος ἀδελφῆς ῾Αγίου ᾿Αβερκίου.
6.Μακαρίου τοῦ ἐν Κολιάζινο, (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1483).
7.Αὐγουστίνου ᾿Επισκόπου Καντερβουρίας Εὐαγγελιστοῦ τῆς ᾿Αγγλίας (605) [στὸ (Ρμ) στὶς 28/5] (Κ) (Α).
8.Γεωργίου ἐν Σόφιᾳ μάρτυρος (1515) (Α) (Β)
9.᾿Ιννοκεντίου ᾿Επισκόπου Χερσῶνος (῾Οδησοῦ) (1857) (ἀναγνώρισις ἐν Οὐκρανίᾳ 1997) (Α).
10.Γκόνδου (Gond) (Γ).