25 ΜΑΪΟΥ

1.᾿Ιωάννου Προδρόμου (Τρίτη ἀνεύρεσις Κάρας).
2.Σελεστίνου μάρτυρος.
3.᾿Ολβιανοῦ μοναχοῦ.
*
4.Δόδου ἢ Δίδου ἢ Ντόντο ἐν Γεωργίᾳ μοναχοῦ μαθητοῦ ῾Αγίου Δαυΐδ. (ΡΔ) [20/5 στὸ (Ε) κα (Α)].
5.Θεράποντος ᾿Επισκόπου Κύπρου τοῦ θαυματουργοῦ (4ος αἰών) (ΡΔ) (Ρ) [14/5 στὸ (Ε)].
6.Σύναξις ἐν Βολυνίᾳ ἁγίων ἤτοι· Γιαροπόλκ, Στεφάνου, Μακαρίου, ᾿Ιγκορ καὶ ᾿Ιουλιανῆς. (Ρ) (ΡΔ).
7.᾿Ιωάννου καὶ Μαρίας τῶν Δικαίων ἐν Οὐστιούγκ, Βολόγκντα (Ρ) (ΡΔ).
8.᾿Ανάμνησις τῆς προσελεύσεως έν τῇ ῾Αγίᾳ ᾿Ορθοδόξῳ ᾿Εκκλησίᾳ τῷ 1831 3.000.000 Οὐνιτῶν (ΡΔ).
9.Τῇ τελευταίᾳ Κυριακῇ Μαΐου Σύναξις Εὐρυτάνων Νεομαρτύρων (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).