24 ΜΑΪΟΥ

1.Συμεὼν τοῦ ἐν θαυμαστῷ ῎Ορει, τοῦ Στυλίτου (522) (596) (ΡΔ) (Ρ).
2.Μελετίου στρατηλάτου καὶ σὺν αὐτῷ μαρτύρων Στεφάνου, ᾿Ιωάννου καὶ 1218 στρατιωτῶν, γυναικῶν καὶ παιδίων ἐν οἷς οἱ· Σεραπίων ὁ Αἰγύπτιος, Καλλίνικος ὁ μάγος, Θεόδωρος, Φαῦστος καὶ αἱ γυναῖκες· Μαρκιανή, Σουσάννα καὶ Παλλαδία, δύο παιδία· Κυριακὸς καὶ Χριστιανὸς σὺν δώδεκα ἄρχοντες· Μαρκελλῖνος, Εὐτύχιος (Φέλιξ), Φωτῖνος, Θεοδωρίσκος, Μερκούριος, Δίδυμος, μαρτυρήσαντες ἅπαντες ἐν Γαλατίᾳ τῆς Μικρᾶς ᾿Ασίας κατὰ τὸν 2ον μ.Χ. αἰώνα.(138-161) (ΡΔ) (Ρ) (Ε).
*
3.Κυριακοῦ τοῦ Εὐρύχου μοναχοῦ (Α).
4.Πασιστράτου, Βαλεντιανοῦ, καὶ ἄλλων ἐν Δορυστόλῳ μαρτυρησάντων (302) (Ρο).
5.Νικήτα μοναχοῦ ἐν Περεγιασλὰβ-Ζαλέσκυ, τοῦ Στυλίτου (1186) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
6.Γαβριὴλ ᾿Αρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ (1193) (ΡΔ).
7.Βικεντίου (Vincent de Lérins) τοῦ Λερὲν μοναχοῦ ἐν Γαλλίᾳ (450) (Α) (Κ) (Γ).