20 ΜΑΪΟΥ

1.῎Ασκλας ἢ ᾿Ασκάλωνος, μάρτυρος ἐν Αἰγύπτῳ (287).
2.Νικήτα, ᾿Ιωσὴφ καὶ ᾿Ιωάννου τῆς Νέας-Μονῆς Χίου (1050).
3.Θαλασσίου τοῦ Λίβυος μοναχοῦ, μυροβλύτου (660).
4.Μάρκου ᾿Ερημίτου (Α) (Ε).
5.Θαλελαίου, ᾿Αλεξάνδρου, ᾿Αστερίου μαρτύρων (327) (ΡΔ).
6.Νικολάου ᾿Επισκόπου Μύρων (ἀνακομιδή) (᾿Αποστ. Διακονία).
*
7.Λυδίας Φιλιππησίας πρώτης Εὐρωπαίας Χριστιανῆς (1ος αἰών) (Α) (Ε).
8.Ντόβμοντ-Τιμοθέου κατὰ τὴν βάπτισιν, πρίγκηπος τοῦ Πσκὼφ (1299) (Ρ) (ΡΔ).
9.Στεφάνου τοῦ ἐν Πιπέρι μοναχοῦ τοῦ Σέρβου (1697) (Α) (Σ).
10.Δίδου ἐν Γεωργίᾳ μοναχοῦ ἢ Δόδου μαθητοῦ ῾Αγίου Δαβίδ (Α) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
11.᾿Αλεξίου Μητροπολίτου Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσσιῶν, (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1378) (1431) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
12.᾿Εθελβέρτου ἢ ᾿Αλβέρτου Βασιλέως καὶ μάρτυρος ἐν ᾿Ανατολικῇ ᾿Αγγλίᾳ (793) (Κ). (Χ. Κομοδάτου· οἱ ἅγιοι τῶν Βρετ. νήσων).
13.Μπωντὶγ (Beaudille) ἐν Γαλλίᾳ (Γ).