2 ΜΑΪΟΥ

1.᾿Αθανασίου ᾿Αλεξανδρείας (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (373).
2.῾Εσπερίου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ζωῆς συμβίας αὐτοῦ καὶ τέκνων Κυριακοῦ καὶ Θεοδούλου ἐν ᾿Ατταλείᾳ (2ος αἰών).
3.᾿Ιορδάνου μοναχοῦ.
*
4.Σάββα ᾿Επισκόπου Δαφνουσίας.
5.Ματρώνης τῆς Ρωσσίδος τῆς τυφλῆς γεροντίσσης τῆς Μόσχας (1952) (περιοδ. ᾿Εκκλησία ῾Ι. ᾿Αρχιεπ. ᾿Αθηνῶν 2004) (ΡΔ) (Α) (Ν.Η.).
6.Βόριδος καὶ Γκλιὲμπ (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1015) (Βαπτιστικὸν ὄνομα Ρωμανὸς καὶ Δαβίδ) (Ρ) (ΡΔ) (Α).
7.Βόριδος, Τσάρου τῆς Βουλγαρίας (906) (Βαπτιστικὸν ὄνομα Μιχαήλ) (Ρ) (ΡΔ) (Α) (Β).
8.᾿Αθανασίου τοῦ Λουμπένσκ, τοῦ Πατελάρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (1656) (Ρ) (ΡΔ).
9.᾿Αθανασίου τοῦ ἐν Συανδὲμ καὶ Βαλαὰμ (1550) (Ρ) (ΡΔ).
10.Βασιλείου Κοντόμσκυ τοῦ Ρυαζάν, διὰ Χριστὸν σαλοῦ (1848) (Α) (Ρ).