19 ΜΑΪΟΥ

1.Πατρικίου ᾿Επισκόπου Προύσης, ᾿Ακακίου, Μενάνδρου καὶ Πολυαίνου μαρτύρων (2ος-3ος αἰών).
2.᾿Ακολούθου ῾Ερμουπόλεως (Θηβαΐδος) μάρτυρος (284-305).
3.Κυριακῆς μάρτυρος.
4.Θεοτίμου μάρτυρος.
5.Μέμνονος τοῦ θαυματουργοῦ
*
6.Μοναχῶν μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν ἐπὶ Λατίνων· ᾿Ιωάννου, Κόνωνος, ῾Ιερεμία, Κυρίλλου, Θεοκτίστου, Βαρνάβα, Μαξίμου, Θεογνώστου, ᾿Ιωσήφ, Γενναδίου, Γερασίμου καὶ Γερμανοῦ ἐν Καντάρᾳ Κύπρου (1231), (Α).
7.Κορνηλίου τοῦ ἐν Κόμελ (Βολόγκντᾳ) (1537) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
8.᾿Ιγνατίου θαυματουργοῦ ἐν Βολόγκντᾳ πρώην πρίγκηπος ᾿Ιωάννου τοῦ Οὐγκλίτς (1522) (1523) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
9.Κορνηλίου καὶ ᾿Αβραὰμ ἐν Παλεόστροβ (῾Ολονιέτς) μοναχῶν (1420) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
10.Σεργίου ἐν Σουχτὼμ μοναχοῦ (1609) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
11.᾿Ιωάννου ᾿Επισκόπου Γότθων ἐν Κριμαίᾳ (787) (ΡΔ)
12.Δημητρίου Ντόνσκοϊ. (Σ) (Α).
13.Ντούνσταν ᾿Αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας (988) (Κ) (ΡΔ) [Κομοδάτου Χ. Οἱ ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων).
14.Προυντενσιὲν (Prudentienne) ἐν Γαλλίᾳ (Γ).
15.᾿Ιωάννου νεομάρτυρος (᾿Αρναουτογιάννη).