17 ΜΑΪΟΥ

1.᾿Ανδρονίκου καὶ ᾿Ιουνίας, ἀποστόλων ἐκ τῶν Ο΄ (1ος αἰών).
2.Σολόχωνος, Παμφαμήρ μαρτύρων καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς Παμφάλωνος καὶ Χαλκέδωνος (298),(284-305) (Ε) (Ρ) (ΡΔ).
3.Νεκταρίου καὶ Θεοφάνους τῶν ἐν Μετεώροις (Ε).
*
4.᾿Αθανασίου ᾿Επισκόπου Χριστιανουπόλεως. (Ε) (ΡΔ).
5.Νικολάου τοῦ ἐκ Μετσόβου, οὗ τὰ λείψανα ἐν Μετεώροις (1617) (Ε).
6.Στεφάνου ᾿Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (893) (Ρ).
7.᾿Αδριανοῦ τοῦ ᾿Ονδρούσωφ (Βαλαάμ) (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1522) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
8.Εὐφροσύνης τῆς ἐν Μόσχᾳ μοναχῆς πρώην Εὐδοκίας πριγκηπίσσης (1407) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
9.᾿Ιωνᾶ (᾿Αταμάνκ) ἱερέως ἐν ᾿Οδησσῷ (1924) (ΡΔ) (Α) (Ρ).
10.Μελαγγέλας παρθένου καὶ ἐρημίτιδος ἐν Οὐαλλίᾳ τῆς θαυματουργοῦ (6ος αἰών) (Κ) (ΡΔ).
11.᾿Ανεύρεσις λειψάνων μελῶν Τσαρικῆς οἰκογενείας (1979) (᾿Αναγνώρισις ἁγιότητος μόνον ὑπὸ τῆς Ρωσσικῆς ᾿Εκκλησίας).