16 ΜΑΙΟΥ

1.Θεοδώρου τοῦ ἡγιασμένου, μοναχοῦ μαθητοῦ Παχωμίου τοῦ Μεγάλου (368).
2.῎Αβδα καὶ ᾿Αβδιησοῦ ἱερομαρτύρων ἐν Περσίᾳ (418) (Ε).
3.᾿Ισαάκ, Συμεών, Βαχιησοῦ μαρτύρων ἐν Περσίᾳ (339) (Ε).
4.Πέτρου μοναχοῦ ἐν Βλαχέρναις, μάρτυρος.
5.Παπυλίνου μάρτυρος.
6.Τεσσαράκοντα τεσσάρων ἐν ῾Αγίῳ Σάββᾳ μαρτυρησάντων (610) (614) (Ε) (Ρ) (ΡΔ).
7.Νικολάου τοῦ Μυστικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (930).
8.Νικολάου νεομάρτυρος τοῦ ἐκ Μετσόβου οὗ τὰ λείψανα ἐν Μετεώροις (1617) (Ρ) (Α).
9.᾿Αλεξάνδρου ᾿Επισκόπου ῾Ιεροσολύμων (Ε).
10.Εὐφημίας πλησίον τοῦ Νεωρίου (Ε).
*
11.Βάρδα μοναχοῦ ἐν Κωνσταντινουπόλει.
12.Νεοδίωνος ἢ Νεαδίωνος θαυματουργοῦ.
13.Μωϋσέως τοῦ παιδὸς ἐν Ρώμῃ (5ος αἰών) (Ρ).
14.Γεωργίου ᾿Επισκόπου Μυτιλήνης (842) (Ρ).
15.Βίτου, Μοδέστου καὶ Κρησκεντίας μαρτύρων ἐν Λυκαονίᾳ (303) (Ρ).
16.Θωμά Πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων (820) (Α) (Γε).
17.᾿Αβραμίου τοῦ Βουλγάρου (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1230) (Ρ) (Β).
18.᾿Εφραὶμ τοῦ Περεκὸπ (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1492) (1545) (Ρ) (ΡΔ) (Α) (Ρ).
19.Κασσιανοῦ καὶ Λαυρεντίου τοῦ Κόμελ, μοναχῶν (1537) (1548).
20.Ματθαίου ἱερομονάχου ἐν Γιαρὰμσκ-Βυάτκας (1927) (ΡΔ), {(Γε) 10/11}.
21.Μπρένταν τοῦ ταξιδευτοῦ ᾿Επισκόπου Κλόνφερτ (575) (Κ), (ἐνδεχομένως ὁ ἴδιος μὲ τὸν τῆς 29/11).
22.Γκὺ (Guy) ἢ Βίτου (Γ) (ἴδε καὶ α/α 15).
23.Ποσσιδίου ᾿Επισκόπου Καλάμης ᾿Αφρικῆς (437) (Ρμ).