15 ΜΑΪΟΥ

1.Παχωμίου τοῦ Μεγάλου (346 ἢ 348).
2.᾿Αχιλλείου ᾿Επισκόπου Λαρίσης (330).
3.Βαρβάρου μάρτυρος τοῦ Μυροβλήτου, ἐν Κερκύρᾳ (361) (Α) [Καὶ στὶς 6/5].
*
4.᾿Ανδρέου τοῦ ἐν ᾿Ηπείρῳ μοναχοῦ.
5.῾Ησαΐου ᾿Επισκόπου Ροστὼφ (1090).
6.῾Ησαΐου μοναχοῦ ἐν Κιέβῳ (1115).
7.Εὐφροσύνου (᾿Ελεάζαρ) τοῦ ἐν Πσκὼφ μοναχοῦ καὶ θαυματουργοῦ (1481) καὶ τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ Σεραπίωνος (1480).
8.Δημητρίου πρίγκηπος τῆς Μόσχας, τοῦ θαυματουργοῦ (1591) (ΡΔ) (Ρ).
9.Παχωμίου ἡγουμένου καὶ Σιλουανοῦ τῶν ἐν Νερέχτᾳ (1384).
10.᾿Αρέθα τοῦ ἐν Βερχοτούριγιε (1910) (ΡΔ).
11.Παχωμίου ᾿Αρχιεπισκόπου Τσέρνιγκωφ νεοϊερομάρτυρος (1938), ᾿Αβερκίου ᾿Αρχιεπισκόπου, ἀδελφοῦ αὐτοῦ νεοϊερομάρτυρος (1927), Νικολάου Κεδρώφ, πρεσβυτέρου τοῦ πατρὸς αὐτῶν νεοϊερομάρτυρος (1936) καὶ τοῦ γαμβροῦ αὐτῶν Βλαδιμήρου Ζαγκάρσκυ, πρεσβυτέρου νεοϊερομάρτυρος (1937) (ΡΔ).
12.᾿Επανακομιδὴ Τιμίας Κάρας ᾿Αποστόλου Τίτου ἐν ῾Ηρακλείῳ Κρήτης.
13.Πανηγυρίου τοῦ θαυματουργοῦ ἐν Κύπρῳ (Τοπικὸς ῞Αγιος Λευκωσίας) (Α).
14.Καλῆς ὁσίας. (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).
15.Ντύμφνας (Dymphna) ᾿Ιρλανδῆς μάρτυρος προστάτιδος τῶν ψυχοπαθῶν (7ος αἰών) (Κ).