14 ΜΑΪΟΥ

1.᾿Ισιδώρου τοῦ ἐν Χίῳ μάρτυρος (251).
2.᾿Αλεξάνδρου, Βαρβάρου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων.
3.Θεράποντος ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου ἐν Κύπρῳ (Ε).
4.Λεοντίου Πατριάρχου ῾Ιεροσολύμων τοῦ Κρητὸς (1175).
5.Μάρκου νεομάρτυρος τοῦ Κρητὸς ἐν Σμύρνῃ μαρτυρήσαντος (1643) (ΡΔ).
6.᾿Αλεξάνδρου μάρτυρος ἐν Κεντουκέλλαις (᾿Απστ. Διακονία).
7.᾿Ιωάννου νεομάρτυρος τοῦ Βουλγάρου (1802) (ΡΔ).
*
8.Μαξίμου μάρτυρος (250).
9.᾿Ακολούθου μάρτυρος ἐν Κωνσταντινουπόλει.
10.Σεραπίωνος μοναχοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (5ος αἰών).
11.῾Ηρακλείου ᾿Επισκόπου, Θέλθα, Θεοδοσίου καὶ Θεράποντος ἐκ τῶν 300 ᾿Αλαμάνων ἐν Κύπρῳ (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).
12.Νικήτα ᾿Επισκόπου Νόβγκοροντ καὶ ἐγκλείστου σπηλαίων Κιέβου (1109) ἢ (1108) (Ρ) (ΡΔ).
13.᾿Ανδρέου ἡγουμένου Ραφαὴλ ἐν Τομπόλσκ (1820).
14.Τύχωνος τοῦ Ζαντόσκ (᾿Ανακομιδὴ πρώτη 1846) (ΡΔ) (Ρ).
15.᾿Ισιδώρου τοῦ Πρώσσου τοῦ ἐν Ροστὼβ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ (1474) (Α).
16.᾿Απρουνκούλου ᾿Επισκόπου Κλερμὸν Γαλλίας (ΡΔ) (Κ) (Γ).
17.Καρτὰζ τοῦ ᾿Ιρλανδοῦ (Κομοδάτου Χ. Οἱ ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων).
18.Πασχαλίου Α΄ Πάπα Ρώμης (824) (Ρμ).