13 ΜΑΪΟΥ

1.Γλυκερίας παρθενομάρτυρος ἐν ῾Ηρακλείᾳ καὶ Λαοδικίου μάρτυρος τοῦ δεσμοφύλακος αὐτῆς (141) ἢ (177).
2.Σεργίου ῾Ομολογητοῦ (ἢ Γεωργίου) ἐν Κωνσταντινουπόλει.
3.Παυσικάκου ᾿Επισκόπου Συνάδων.
4.᾿Ιωάννου καὶ Εὐθυμίου τῶν τῆς Μονῆς ᾿Ιβήρων ῎Αθω (998) (1028).
5.Γαβριὴλ τοῦ ῎Ιβηρος (11ος αἰών).
6.Τῶν μαρτυρησάντων ὑπὸ Λατίνων μοναχῶν ἐν τῇ τῶν ᾿Ιβήρων τοῦ ῎Αθω Μονῇ (13ος αἰών).
7.᾿Αλεξάνδρου ἱερομάρτυρος ἐν Τιβεριάδι (ΡΔ).
*
8.Νικηφόρου ἱερομονάχου ᾿Εφάψεως ἢ ᾿Αφαψίου.
9.Εὐφροσύνου μοναχοῦ τῆς Μονῆς ᾿Ιβήρων ῎Αθω. (18ος αἰών).
10.᾿Αλεξάνδρου Ρωμαίου μάρτυρος (298).
11.Μακαρίου ἡγουμένου Γκλουσίτσης Βολόγκντα (1478).
12.Γλυκερίας παρθένου τοῦ Νόβγκοροντ (1522).
13.Μακαρίου ἀρχιμανδρίτου Κάνεφ (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1678).
14.Λεάνδρου ᾿Επισκόπου Σεβίλλης ῾Ισπανίας (ΡΔ).
15.Σερβατίου ὑπερασπιστοῦ τῆς ᾿Εκκλησίας κατὰ ᾿Αρειανῶν ἐν ῾Ολλανδίᾳ (384) (ΡΔ).