11 ΜΑΪΟΥ

1.Μωκίου μάρτυρος ἐν ᾿Αμφιπόλει Μακεδονίας (295).
2.᾿Εγκαίνια Κωνσταντινουπόλεως.
3.Διοσκορίδου μάρτυρος.
4.᾿Αργυρίου νεομάρτυρος ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ Διοσκόρου (1808).
5.Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου, φωτιστῶν τῶν Σλαύων, ᾿Ισαποστόλων (885) (869) (Α) (Ε) (Ρ) (Σ) (Β).
*
6.Βησσαρίωνος ᾿Αρχιεπισκόπου Λαρίσης (16ος αἰών).
7.᾿Ακακίου τῆς Κάτω Μοισίας.
8.᾿Ολυμπιάδος ἡγουμένης ἐν Λέσβῳ.
9.᾿Ιωσὴφ ᾿Αρχιεπισκόπου Καζάν (᾿Αστραχάν) (1671).
10.Σωφρονίου μοναχοῦ ἐν Κιέβῳ (13ος αἰών).
11.Ἀλεξάνδρου, Ἀρχιεπισκόπου Καρχὼφ Οὐκρανίας 1940, (Α) (Ρ).
12.Νικοδήμου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Ιππεκίου Σερβίας (Πέτς) (1317) (Α) (Σ).
13.᾿Αγγελαρίου, ᾿Αρχιεπισκόπου καὶ φωτιστοῦ Βοημίας, (17/7 Σύναξις ἁπάντων τῶν φωτιστῶν τῶν Σλάβων).
14.Χριστοφόρου ῾Ιερομονάχου Γεωργιανοῦ (1871) (Α) (Γε).
15.Χριστοφόρου μοναχοῦ ἐν Γεωργίᾳ (1871) (Α) (Γε).
16.Μαγιὲλ (Mayeul) ἡγουμένου τοῦ Κλυνὺ (Cluny) (994) (Κ) (ΡΔ).
17.Βίρο (Wiro) ᾿Ιρλανδοῦ μοναχοῦ ἐν Οὐτρέχτῃ, ῾Ολλανδίας (710) (ΡΔ).
18.Κόμγκαλ κτίτορος καὶ ἡγουμένου Μπανγκὸρ (601) (ΡΔ) (Κ).