21 ΜΑΪΟΥ

1.Κωνσταντίνου καὶ ῾Ελένης (327) (337).
2.Παχωμίου νεομάρτυρος ἐκ Πάτμου, τοῦ ἐν ῎Αθῳ (1730).
*
3.Μιχαὴλ καὶ Θεοδότου.
4.Χριστοφόρου ἱερομάρτυρος Πατριάρχου ᾿Αντιοχείας, τοῦ ἐκ Βαφδάτης (966) (Α) (Αρ).
5.῾Ελένης τοῦ Ντέτσανι Σερβίας (Α) (Σ).
6.᾿Αγαπητοῦ τοῦ ἐν Μερκούτσεβ (Βολόγκντα) (1578) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
7.Βασιλείου ᾿Επισκόπου Ρυαζὰν τοῦ θαυματουργοῦ (1295) καὶ τῶν τέκνων αὐτοῦ (ΡΔ).
8.Κασσιανοῦ τοῦ ῞Ελληνος μοναχοῦ ἐν Οὔγκλιτς (1504) (Ρ) (ΡΔ).
9.Κωνσταντίνου τοῦ Μουρὸμ καὶ σὺν αὐτῷ υἱῶν αὐτοῦ Μιχαὴλ καὶ Θεοδώρου (12ος αἰών) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
10.Χοσπισίου ἢ ῾Οσπικίου τῆς Τριὲρ (Γαλατίας) (Κ) (Γ).
11.῾Ελένης τοῦ Μπελφόρτε ᾿Ιταλίας, Παρθένου (10ος) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο).