9 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.Κυρίλλου ᾿Αρχιεπισκόπου ᾿Αλεξανδρείας (444).
*
2.Θέκλας, Μαριάμνης καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων ἐν Περσίᾳ· Μάρθας, Μαρίας καὶ ᾿Εμμάνθας (346).
3.᾿Ορέστου, Διομήδους καὶ Ρόδωνος μαρτύρων.
4.᾿Αλεξάνδρου ᾿Επισκόπου Προύσης ἱερομάρτυρος.
5.᾿Ανανίου μάρτυρος.
6.Κύρου.
7.Τριῶν παρθενομαρτύρων ἐν Χίῳ.
8.Κυρίλλου τῆς Λευκῆς Λίμνης (Μπιελοζέρσκ) (1427) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
9.᾿Αλεξάνδρου τοῦ Κούστα (Βολόγκντα) (1439) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
10.᾿Αλεξίου Μέτσεφ πρωθιερέως τοῦ ἐπιλεγομένου «Παγκοσμίου στάρετς» (1923) (Α).
11.Ραφαὴλ τοῦ ἐν ᾿Αγκάπιᾳ μοναχοῦ. (16ος-17ος αἰών) (Α) (Ρο).
12.Κυρίλλου τοῦ Βὲλκ ἢ Βάζε (Βολόγκντα) (15ος αἰών).
13.Κολούμπα τῆς ᾿Ιόνα (ἢ Κολουμκάϊλ) φωτιστοῦ τῆς Σκωτίας (597) (Α) (ΡΔ).
14.Φηλικιανοῦ καὶ Πρίμου μαρτύρων ἐν Ρώμῃ (286) (Ρμ).