8 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.Θεοδώρου Στρατηλάτου, (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (319).
2.Νικάνδρου καὶ Μαρκιανοῦ μάρτυρος ἐν Ρουμανίᾳ.
3.Καλλιόπης μάρτυρος (250).
4.Θεοφάνους νεομάρτυρος ἐν Κωνσταντινουπόλει (1599).
*
5.Ναυκρατίου μοναχοῦ Στουδίτου.
6.Παύλου Μαϊουμᾶ μάρτυρος.
7.᾿Αθρὲ μοναχοῦ ἐν Νιτρίᾳ.
8.Μελανίας ῾Ηγουμένης Παλλαδίου (ἐν τῷ Λαυσαϊκῷ).
9.Νικάνδρου μάρτυρος.
10.Μάρκου μάρτυρος.
11.᾿Εφραὶμ Πατριάρχου ᾿Αντιοχείας (545).
12.Ζωσιμᾶ μάρτυρος ἐν Φοινίκῃ (Συρίᾳ) (6ος αἰών).
13.῾Ησυχίου μάρτυρος ἐν Ρουμανίᾳ (298) (Ρο).
14.Θεοδώρου, ᾿Επισκόπου Ροστὼφ καὶ Σουζντὰλ (1023).
15.Βασιλείου καὶ Κωνσταντίνου πριγκήπων Γιαροσλάβ, ἀνεύρεσις λειψάνων (13ος αἰών), ἀνακομιδή.
16.Θεοφίλου τοῦ ἐν Λούγκᾳ καὶ ῾Ομοὺτς μαθητῶν ᾿Αρσενίου τοῦ Κόνεβιτς (Βαλαάμ) (1412).
17.Βαρλαὰμ Ριασέντεφ, ᾿Αρχιεπισκόπου νεομάρτυρος (1942) (ΡΔ).
18.Γερμανοῦ (Χέρμαν) (Ριασέντσεφ) ᾿Επισκόπου νεοϊερομάρτυρος (1937) (ΡΔ).
19.Θεοδώρου τοῦ Κβέλεθι Γεωργίας (17ος αἰών) (Γ) (Α).
20.Μεντάρ ἢ Μενάρδου ᾿Επισκόπου Νουαγιὸν (ἢ Μεδάρδου) (560) (Α) (Κ) (ΡΔ) (Ρμ).
21.Μαξιμίνου ἢ Μεθοδίου πρώτου ᾿Επισκόπου Αἲξ Γαλλίας (1ος αἰὼν) (Ρμ).