7 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.Θεοδότου ᾿Αγκύρας μάρτυρος (303).
2.Λυκαρίωνος μάρτυρος ἐν ῾Ερμουπόλει Αἰγύπτου (Α).
3.Ζηναΐδος μάρτυρος ἐν Παλαιστίνῃ.
4.᾿Αϊσίας καὶ Σωσάννας μαθητριῶν Παγκρατίου ἐν Ταορμίνᾳ μαρτύρων (293).
5.Ταρασίου καὶ ᾿Ιωάννου μαρτύρων.
6.Στεφάνου καὶ ᾿Ανθίμου.
7.Σεβαστιανῆς θαυματουργοῦ.
*
8.Ποταμιαίνης καὶ τῶν σὺν αὐτῇ μαρτύρων ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ· Πλουτάρχου, Σερήνου, ἑτέρου Σερήνου, ῾Ηρακλείδου, Εἴρωνος, ᾿Ηραΐδος, Μαεκέλλας καὶ Βασιλείδου.
9.Δανιὴλ τῆς Σκήτης, μοναχοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (5ος αἰών).
10.Παναγῆ Μπασιᾶ ἢ Παϊσίου ἱερέως ἐν Κεφαλληνίᾳ (1888) (Α) (Ε) (ΡΔ).
11.Μαρκέλλου ᾿Επισκόπου Ρώμης ἱερομάρτυρος καὶ σὺν αὐτῷ Σισινίου καὶ Κυριακοῦ διακόνων, Σμαράγδου, Λάργου, ᾿Απρονιανοῦ, Σατουρνίου, Παππία, Μαύρου, Κρεσκεντιανοῦ, Πρισκίλλης, Λουκίνης καὶ ᾿Αρτεμίας πριγκηπίσσης (304 – 310).
12.Μαρκελλίνου Πάπα Ρώμης ἱερομάρτυρος (304).
13.Κυριακοῦ, Γαλερίας ἢ Βαλερίας καὶ Μαρίας μαρτύρων ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης (304).
14.᾿Αντωνίου (᾿Αβραάμ) τῆς Κόγια (1634) (Α).
15.᾿Ανδρονίκου νεοϊερομάρτυρος ᾿Αρχιεπισκόπου τῆς Πὲρμ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ (1918) (Α).
16.Κόλμαν ᾿Επισκόπου Ντρόμορ ᾿Ιρλανδίας (6ος αἰών) (Κ) (ΡΔ).
17.Βαλερίας ἐν Γαλλίᾳ (Γ).
18.Βιλλιμπὰλτ τοῦ ἐν Γερμανίᾳ (Κομοδάτου Χ. ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων).