5 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.Δωροθέου ᾿Επισκόπου Τύρου (361).
2.Μαρκιανοῦ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων Νικάνδρου, ῾Υπερεχίου, ᾿Απολλωνίου, Λεωνίδου, ᾿Αρείου, Γοργία, Σεληνίου, Εἰρηναίου καὶ Παμβὼ ἐν Αἰγύπτῳ (305-311).
3.Χριστοφόρου Ρώμης μάρτυρος.
4.Κόνωνος Ρώμης μάρτυρος.
5.Μάρκου Σμύρνης νεομάρτυρος τοῦ ἐν Χίῳ μαρτυρήσαντος (1801).
*
6.Δωροθέου ἐν Θήβαις μοναχοῦ.
7.Δωροθέου ἐν Χιλιοκόμῳ μάρτυρος.
8.᾿Ανουβίου ὁμολογητοῦ τοῦ ἀναχωρητοῦ ἐν Αἰγύπτῳ (5ος αἰών).
9.Θεοδώρου θαυματουργοῦ, ἐρημίτου ἐν ᾿Ιορδάνῃ (583).
10.Γερασίμου ἐν θαυμαστῷ ὄρει (13ος αἰ) (Α) (Αρ).
11.Πέτρου ἐν Κορίσᾳ Σερβίας (Κόσοβο) μοναχοῦ (1270) (Α) (Σ).
12.Κωνσταντίνου Μητροπολίτου Κιέβου (1159) (Ρ) (ΡΔ).
13.Θεοδώρου Γιαροσλάβιτς, πρίγκηπος Νόβγκοροντ, ἀδελφοῦ ᾿Αλεξάνδρου Νιέφσκυ (1233) (Ρ) (ΡΔ).
14.᾿Ιωνᾶ καὶ Βασσιανοῦ μοναχῶν Πετρόμα (Σολόφσκυ) (᾿Ανεύρεσις λειψάνων) (1566 καὶ 1599).
15.Βασιλείου ᾿Επισκόπου Ρυαζάν (ΡΔ).
16.᾿Ιγκὸρ, πρίγκηπος Τσερνιγκὼφ καὶ Κιέβου ἐν μοναχοῖς Γαβριὴλ (1150) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
17.Κοσμᾶ ἐν Βερχοτούριγιε διὰ Χριστὸν σαλοῦ (1680) (Α) (Ρ).
18.Πέτρου τῆς Σπίνα ἡγουμένου Κιάνο Καλαβρίας (1005) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο).
19.῾Ηλιδίου, ᾿Επισκόπου Κλερμὸντ Γαλατίας (385) (Κ) (Γ) (ΡΔ).
20.Βονιφατίου (Γουΐφριθ ἐν τῷ βαπτίσματι) γεννηθέντος ἐν ᾿Εξετὲρ ᾿Αγγλίας, ἱερομάρτυρος, ἀποστόλου τῆς Γερμανίας, ᾿Αρχιεπισκόπου Μάϊντς καὶ Βαλμπούργκας μοναχῆς ἐν Γερμανίᾳ (Χαϊντενχάϊμ) 5/6.