4 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.Μητροφάνους ᾿Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (325).
2.Σοφίας τῆς Θράκης (Α).
3.Μάρθας καὶ Μαρίας ἀδελφῶν τετραημέρου Λαζάρου (Α).
4.᾿Ιωάννου τῆς Μονάγκρια, πλησίον Κυζίκου μοναχοῦ.
5.῾Αλωνίου μοναχοῦ τῆς Σκήτης ἐν Αἰγύπτῳ.
*
6.Μεθοδίου τῆς Πιετσνόσα μοναχοῦ μαθητοῦ Σεργίου Ραντονέζ (1392).
7.᾿Ελεάζαρ, Εὐμενίου καὶ Ναζαρίου τοῦ ῾Ολονιέτς, μοναχῶν (15ος αἰών).
8.Φροντασίου, Σεβερίνου, Σεβηριανοῦ καὶ Σιλανοῦ μαρτύρων ἐν Γαλατίᾳ (1ος αἰών).
9.᾿Αστείου ἢ ᾿Αστείωνος ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Δυρραχίου ᾿Αλβανίας (2ος αἰών) (ΡΔ) (καὶ 6/7 στὸ (Ε) καὶ (Α)).
10.Κονκορδίου τοῦ Σπολέτο (2ος αἰών).
11.Ζωτικοῦ, ᾿Αττάλου, Καμασίου, Φιλίππου ἐν Νικουλιτὲλ Ρουμανίας μαρτύρων (4ος αἰών) (Α) (Ε).
12.Ζωσιμᾶ ἐκ Κιλικίας, ᾿Επισκόπου Βαβυλῶνος Αἰγύπτου (6ος αἰών).
13.᾿Ανδρονίκου ᾿Αρχιεπισκόπου Πὲρμ καὶ Βασιλείου ᾿Αρχιεπισκόπου Τσερνιγκὼφ καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτυρησάντων νεομαρτύρων ἐν Ρωσσίᾳ (1918) (ΡΔ).