29 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.Πέτρου καὶ Παύλου τῶν ᾿Αποστόλων.
*
2.Σύναξις πάντων τῶν ἐν Λέσβῳ ἁγίων (῾Αγιολόγιον Τσολακίδου).
3.Πέτρου πρίγκηπος Μεγάλης ᾿Ορδῆς, τοῦ Μογγόλου, τοῦ ἐν Ροστὼφ τελειωθέντος τοῦ θαυματουργοῦ (1290) (Α) (ΡΔ).
4.Νικάνορος μοναχοῦ ἐν Ροστὼφ (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1581) (Ρ) (ΡΔ).