26 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.Δαβὶδ Θεσσαλονίκης (540).
2.᾿Ιωάννου ᾿Επισκόπου τῶν Γότθων ἐν Κριμαίᾳ (787) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
*
3.Δαβὶδ νεομάρτυρος ἐκ τῆς Σκήτης ῾Αγίας ῎Αννης ῎Αθω ἐν Θεσσαλονίκῃ μαρτυρήσαντος (1813).
4.᾿Ανθίωνος μάρτυρος.
5.Βενέρας τοῦ Γκαλὰ Σικελίας (929) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο).
6.Διονυσίου ᾿Αρχιεπισκόπου Σουζντὰλ (1385).
7.Τύχωνος τοῦ Λουκὼφ (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1569)
8.Σεραπίωνος τῆς Λίμνης Κόζα (1611) (ΡΔ) [Στὸ (Α) τὴν 27/6].
9.Μπράνοκ ἢ Βρύναχ τοῦ Μπράουντον ᾿Αγγλίας (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (ΡΔ).