23 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.᾿Αγριππίνης καὶ σὺν αὐτῇ μαρτύρων ἐν Ρώμῃ (253-260).
2.᾿Αριστοτέλους (κατ᾿ ἄλλους ᾿Αριστοκλέους) πρεσβυτέρου, Δημητριανοῦ διακόνου, ᾿Αθανασίου ἀναγνώστου ἐν Κύπρῳ μαρτυρησάντων (306).
*
3.᾿Αθανασίου ᾿Επισκόπου Χύτρης.
4.Εὐστοχίου ἱερομάρτυρος καὶ σὺν αὐτῷ Γαΐου, Πρόβης, Λολλίας, Οὐρβανοῦ ἐν ᾿Αγκύρᾳ.
5.Νικήτα Θηβῶν καὶ τῶν σὺν αὐτῷ, Θεοδώρου, Γρηγορίου καὶ Δανιήλ (Α)
6.Γερασίμου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἐν Κρήτη μαρτυρησάντων (1821-1822)
7.Βαρβάρου ὁσίου ᾿Ιβηρίτου, Πενταπολίτου.
8.᾿Αρτεμίου τῆς Βέρκουλα δεκατριετοῦς παιδός (1545) (Ρ) (Α).
9.᾿Ιωσὴφ ἐν Βολόγκντᾳ καὶ σὺν αὐτῷ μοναχῶν (1612).
10.Γερμανοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Καζάν (1567).
11.Μιχαὴλ τοῦ Κλὸπς διὰ Χριστὸν σαλοῦ (ἀνακομιδὴ λειψάνων) (1482).
12.Σύναξις ἁγίων ἁπάντων ἐν Βλαδιμίρ.
13.᾿Αντωνίου καὶ ᾿Ιωαννικίου ἡγουμένων ἐν Βολόγκντᾳ.
14.Διονυσίου τοῦ ἐν Πολότσκ.
15.Λεοντίου ᾿Επισκόπου ᾿Ενοτάεβσα καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων (1919) (ΡΔ).
14.Μαξίμου ᾿Επισκόπου Σέπουλκωφ ἱερομάρτυρος (1930).
16.Μητροφάνους ᾿Επισκόπου ᾿Αστραχὰν νεοϊερομάρτυρος (1930).
17.᾿Εθελδρέδας Παρθένου καὶ Βασιλίσσης ἐν ῎Ελυ ᾿Αγγλίας (Λονδῖνον) (679) [Κομοδάτος Χ. Οἱ ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων].
18.Πάντων τῶν ἁγίων Νεομαρτύρων ᾿Επισκόπων Κρήτης καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς (Κρητικὸν Πανάγιον).