22 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.Εὐσεβίου ᾿Επισκόπου Σαμοσάτων ἱερομάρτυρος (380).
2.Ζήνωνος καὶ Ζηνᾶ ὑπηρέτου αὐτοῦ μάρτυρος ἐν Φιλαδελφείᾳ (304).
*
3.Πομπηϊανοῦ, Γαλακτίωνος, ᾿Ιουλιανῆς καὶ Σατουρνίνου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτύρων ἐν Κωνσταντινουπόλει.
4.Βασιλείου Πατελαρίας μοναχοῦ.
5.῾Ησυχίου ἡγουμένου Σινᾶ (6ος-7ος αἰών) (Σιν).
6.᾿Αλβανοῦ μάρτυρος (πρωτομάρτυρος τῆς Βρεττανίας) (305) (Κ) (ΡΔ) [Στὸν Κομοδάτο Χ. στὶς 17/6].
7.Παυλίνου ᾿Επισκόπου Νόλης (431) (Α).
8.᾿Ανδρέου ἱερομονάχου νεομάρτυρος ἐν Κομάνᾳ Γεωργίας (1993). (ΡΔ).
9.Γρηγορίου τοῦ Διδασκάλου Μητροπολίτου Οὐγγροβλαχίας (1834) (Πατριαρχεῖον Ρουμανίας 2005) (Ρο).
10 ᾿Αθανασίου Γ΄ Πατριάρχου ᾿Αντιοχείας (1171) (Α) (Σιναϊτικὸς Κώδιξ).