21 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.᾿Ιουλιανοῦ μάρτυρος ἐν Κιλικίᾳ (305).
2.Νικήτα νεομάρτυρος ἐν Νισύρῳ (1732).
3.᾿Αφροδισίου μάρτυρος ἐν Κιλικίᾳ.
4.Τερεντίου ἢ Τερτίου ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου ᾿Ικονίου (1ος αἰών).
*
5.᾿Ιουλιανοῦ μάρτυρος ἐν Αἰγύπτῳ (Λιβύη) (Ε).
6.Εἴκοσι δεσμοφυλάκων καὶ ἑπτὰ ἀδελφῶν συμμαρτυρησάντων τῷ ᾿Ιουλιανῷ. (ΡΔ).
7.᾿Αντωνίου καὶ ᾿Αναστασίου ἱερομαρτύρων (ΡΔ).
8.Κελσίου καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Βασιλίσσης (ΡΔ).
9.᾿Αρτχὶλ Β΄, βασιλέως Γεωργίας μάρτυρος (744) (Ρ) (ΡΔ).
10.Λουασὰρβ Β΄, βασιλέως Γεωργίας μάρτυρος (1622) (Α).
11.῎Αννης μητρὸς ῾Αγίου Σάββα (ἢ ᾿Αναστασίας) ἐν Σερβίᾳ (1200) (Α) [Στὸ (Σ) στὶς 22/6].
12.᾿Ιουλίου πρεσβυτέρου ἐν Ναβάρᾳ καὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ᾿Ιουλιανοῦ διακόνου (5ος αἰών).