2 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ὁμολογητοῦ (829).
2.᾿Εράσμου ᾿Οχρίδος ἱερομάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 20.000 μαρτύρων (303) (Α) (Σ).
3.Τριάκοντα ὀκτὼ μαρτύρων (Α).
4.Μητρὸς καὶ τῶν τριῶν αὐτῆς τέκνων, μαρτύρων (Α).
5.Δημητρίου Φιλαδελφείας νεομάρτυρος (1657) (Α).
*
6.Μαρίνου Κωνσταντινουπόλεως μάρτυρος (Α).
7.᾿Ιωάννου τοῦ Σουσέαβα, νεομάρτυρος (Σετάτεα ῎Αλμπα-1492) (Μεταφορά λειψάνου του) (Α) (Ρο) [Μνήμη του 24/6].
8.Κωνσταντίνου νεομάρτυρος τοῦ ἐξ ᾿Αγαρηνῶν (῎Αθως) (1819) (Α).
9.Νικηφόρου ᾿Επισκόπου Μιλήτου (10ος αἰών) (Α).
10.Φωτεινοῦ ἢ Ποθεινοῦ ᾿Επισκόπου Λυῶνος ἱερομάρτυρος (177) (Α).
11.῎Οντο ᾿Αρχιεπισκόπου Καντερβουρίας (959) (Κ).
12.Ποτίνου ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Λουγδούνων (Lyon).
13.Μπλανζίνα μάρτυρος ἐν Λουγδούνοις (Lyon).
14.Πάντων τῶν ῾Αγίων τῆς Λυὼν (Γαλλίας) (Γ).