19 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.᾿Ιούδα ᾿Αποστόλου τοῦ ἀδελφοθέου (80).
2.Ζωσιμᾶ μάρτυρος στρατιώτου ᾿Αντιοχείας Πισιδίας (2ος αἰών).
3.Ζήνωνος ἐρημίτου ἐν Αἰγύπτῳ ἢ Γάζῃ, τοῦ ἐκ Σινᾶ (450-451) (Σιν).
4.Παϊσίου τοῦ Μεγάλου τοῦ Αἰγυπτίου (5ος αἰών).
*
5.᾿Ασυγκρίτου ἱερομάρτυρος ἐν Κωνσταντινουπόλει.
6.Μαρίας τῆς Μυροφόρου μητρὸς ἀποστόλου ᾿Ιακώβου.
7.᾿Ιωάννου ἐρημίτου ῾Ιερουσαλὴμ (6ος αἰών).
8.Παϊσίου τοῦ Χιλανδαρίου τοῦ Βουλγάρου (18ος αἰών) (Α) (Β).
9.Βαρλαὰμ τοῦ Τσενκοὺρσκ μοναχοῦ (1462) (ΡΔ) (Σ) (Ρ).
10.᾿Ιὼβ Πατριάρχου Μόσχας (1607) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
11.Παρθενίου νεοϊερομάρτυρος ᾿Επισκόπου ἐν Ρωσσίᾳ (1937) (ΡΔ).
12.Ρομουάλδου ἡγουμένου Καμαλντόλι (Ραβέννα) (1027) (ΡΔ) (Κ).