18 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.Λεοντίου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ῾Υπατίου καὶ Θεοδούλου τῶν ἐν Τριπόλει Συρίας (70-90).
2.Αἰθερίου μάρτυρος ἐν Νικομηδείᾳ.
*
3.᾿Εράσμου.
4.Δύο Κυπρίων μαρτύρων.
5.Λεοντίου τοῦ Βοσκοῦ (ποιμένος).
6.Λεοντίου, Διονυσιάτου ῾Ιερᾶς Μονῆς Διονυσίου (῎Αθω) μοναχοῦ, τοῦ διορατικοῦ (1605) (14ος αἰών).
7.Λεοντίου τοῦ ἐν Κιέβῳ μοναχοῦ, κανονάρχου (τῶν Σπηλαίων Κιέβου).