17 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ ᾿Ισμαὴλ μαρτύρων ἐν Περσίᾳ (362).
2.᾿Ισαύρου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων Βασιλείου, ᾿Ιννοκεντίου, Φέλιξ, ῞Ερμου καὶ Περεγρίνου τῶν ἐν ᾿Αθήναις.
3.῾Υπατίου Ρουφινιανῶν μοναχοῦ.
*
4.Φιλονίδου ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Κουρίου Κύπρου.
5.Πίωρ μοναχοῦ (μαθητοῦ ᾿Αντωνίου τοῦ μεγάλου) (4ος αἰών).
6.᾿Ιωσὴφ ἀναχωρητοῦ, μαθητοῦ ᾿Αντωνίου τοῦ μεγάλου (4ος αἰών).
7.᾿Ιωαννικίου, Μητροπολίτου Μαυροβουνίου καὶ Παραθαλασσίας (Σ) (Ε).
8.Τζόρντζε (Γεωργίου) Μπόζιτς ἐν Σερβίᾳ (Σ) (Ε).
9.᾿Ανανίου τοῦ Νοβγκορὸντ μοναχοῦ.
10.᾿Αδελφῶν ᾿Αλφάνωφ ἐν Νόβγκοροντ (1389) ῎Ητοι Νικήτα, Κυρίλλου, Νικηφόρου, Κλήμεντος καὶ ᾿Ισαὰκ ἱδρυτοῦ τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Σοκόλνιτσκ (1389) (ΡΔ) [Οὗτοι ἑορτάζονται ἀπὸ τὸ (Ρ) τὴν 4/5.].
11.᾿Ανανίου εἰκονογράφου ἐν Νόβγκοροντ (1581).
12.Σάλφα μάρτυρος ἐν ᾿Ακχαλτσίκχε Γεωργίας (1227) (Α) (ΡΔ) (Γε).
13.᾿Ισμαὴλ νεοϊερομάρτυρος, ἱερέως (Ροζντεστβένσκυ) 1938.
14.Νέκταν τοῦ Χάρτλαντ (Ντέβον) μάρτυρος (6ος αἰών).
15.Μποτὸλφ ἡγουμένου καὶ ὁμολογητοῦ τῆς Βοστώνης ᾿Αγγλίας (680).
16.῾Ερβὲ (Hervé) ἐν Γαλλίᾳ (Γ).
17.᾿Αλβανοῦ πρωτομάρτυρος Βρεττανίας (Κομοδάτου Χ. Οἱ ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων).