16 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.Τύχωνος ᾿Επισκόπου ᾿Αμαθοῦντος Κύπρου (425).
*
2.Μάρκου ῾Ιερομάρτυρος ᾿Επισκόπου ᾿Απολλωνιάδος ἀνεψιοῦ ἀποστόλου Βαρνάβα.
3.Τιγνίου καὶ Εὐτροπίου μαρτύρων ἐν Κωνσταντινουπόλει (404).
4.Πέντε ἐν Νικομηδείᾳ μαρτύρων.
5.Τεσσαράκοντα Ρωμαίων μαρτύρων.
6.᾿Ελάππα (μικρὸν Εὐχολόγιον ᾿Αποστολικῆς Διακονίας, 1959).
7.Τύχωνος τοῦ ἐν Καλούγκᾳ ἢ Μεντὶν μοναχοῦ (1402).
8.Τύχωνος τοῦ Λούκωφ μοναχοῦ (503).
9.Τύχωνος τοῦ Κρεστογκόρσκ (Βολόγκντα).
10.Μωϋσέως ἱδρυτοῦ σκήτης ῎Οπτινα (1862) (ΡΔ).
11.῾Ερμογένους ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Τομπὸλσκ (1918) (ΡΔ).
12.Καϊσχόρσο Γεωργιανοῦ μοναχοῦ ἐν ῾Ιερουσαλήμ (1558) (Α) (Γε).
13.Φερραιόλου καὶ Φερρουκίου μαρτύρων ἐν Γαλατίᾳ (Γαλλίᾳ) (212) (Ρμ).
14.᾿Ακτινέας καὶ Γρεσινιάνας παρθενομαρτύρων (4ος αἰών) (Ρμ).