13 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.᾿Ακυλίνης μάρτυρος ἐν Βύβλῳ τοῦ Λιβάνου (293).
2.῎Αννης καὶ ᾿Ιωάννου υἱοῦ αὐτῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει (5ος αἰών) (Α) (Ρ) (ΡΔ).
*
3.᾿Ιακώβου μοναχοῦ (Α).
4.Τριφυλλίου, ᾿Επισκόπου Λευκωσίας Κύπρου (370) (ΡΔ) (Ρ).
5.᾿Αντιπάτρου ᾿Επισκόπου Βόστρων ἐν ᾿Αραβίᾳ.
6.Δέκα χιλιάδων μαρτύρων.
7.Διοδώρου ᾿Εμέσης μάρτυρος τοῦ σταυρωθέντος (Ε).
8.᾿Αντωνίνης ἐν Νικαίᾳ μάρτυρος (284-305).
9.Νικολάου διακόνου ἐν Λέσβῳ. (᾿Ανεύρεσις λειψάνων).
10.Εὐλογίου Πατριάρχου ᾿Αντιοχείας (Ε).
11.᾿Ανδρονίκου (1395) καὶ Σάββα (1410) ἡγουμένων ἐν Μόσχᾳ (Α) (Ρ) (ΡΔ).
12.᾿Αλεξάνδρας (Μελγκούνοβα) ἡγουμένης καὶ κτίτορος Μονῆς Ντιβέγιεβο (1789) (Ρ) (ΡΔ).
13.᾿Αβεντίνου (Aventin) ἐν Γαλλίᾳ (Γ).