12 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.᾿Ονουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου (400).
2.Πέτρου τοῦ ᾿Αθωνίτου (734).
3.Τριφυλλίου ᾿Επισκόπου Λευκωσίας (370).
4.᾿Ιουλιανοῦ τῆς Νταγκούτα (Νταγκάζ) ἐν Κων/λει.
5.Ζήνωνος.
6.᾿Ιωάννου στρατιώτου ἐν Αἰγύπτῳ.
*
7.᾿Ιωάννου, ᾿Ανδρέου, ῾Ηρακλαίωνος καὶ Θεοφίλου ἐρημιτῶν Αἰγυπτίων.
8.᾿Ονουφρίου Κορακονησίας ᾿Ηπείρου (1780) – τοπικός ἅγιος (Α).
9.᾿Ιωάννου νεομάρτυρος ἐν Δαμασκῷ (1684) (ΑΡ) (Α).
10.᾿Ονουφρίου καὶ Αὐξεντίου τῆς Βόλογκντα μοναχῶν (15ος αἰών).
11.᾿Ονουφρίου τοῦ Μὰλσκ μοναχοῦ (Πσκώφ) (1542).
12.Στεφάνου τοῦ Κόμελ μοναχοῦ (Βόλογκντα) (15ος αἰών).
13.Βασσιανοῦ καὶ ᾿Ιωνᾶ τῶν ἐν Σολόφκυ μοναχῶν (Πετρόμα) (1561).
14.᾿Αρσενίου τοῦ Κόνεβιτς μοναχοῦ (1447).
15.᾿Ονουφρίου ἡγουμένου τὸν Καστρόμ (Βολόγκντα) (16ος αἰών).
16.῎Αννης τοῦ Κασὶν (1650).
17.᾿Ονουφρίου ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἱερομαρτύρων. (16ος αἰών) (ΡΔ).
18.᾿Αντωνίου, Βαρσανουφίου καὶ ᾿Ιωσὴφ (1937).
19.᾿Ιωάννου Τραπεζουντίου, νεομάρτυρος ἐν ᾿Ασπροπύργῳ (1492).
20.Συνεσίου, νέου ὁσιομάρτυρος ἐν Θεσσαλονίκῃ (1821).
21.Βενεδίκτου, νέου ὁσιομάρτυρος ἐν Θεσσαλονίκῃ (1821).
22.Τιμοθέου, νέου ὁσιομάρτυρος ἐν Θεσσαλονίκῃ (1821).
23.Παύλου, νέου ὁσιομάρτυρος ἐν Θεσσαλονίκῃ (1821).
24.᾿Αλεξάνδρου ῾Ιεράρχου τοῦ Χαρκὼφ νεοϊερομάρτυρος (1937) (ΡΔ).
25.Κουνέρας τοῦ Ρήνου. Παρθενομάρτυρος τῆς ἐν Κολωνίᾳ τῆς Γερμανίας μαρτυρησάσης (451).