10 ΙΟΥΝΙΟΥ

1.᾿Αλεξάνδρου καὶ ᾿Αντωνίνης μαρτύρων ἐν Κωνσταντινουπόλει (313).
2.Τιμοθέου ᾿Επισκόπου Προύσης ἱερομάρτυρος (362).
3.Κανίδου μοναχοῦ ἐν Καππαδοκίᾳ.
4.Θεοφάνους καὶ Πανσέμνης (363).
5.᾿Απολλὼ ᾿Επισκόπου.
6.᾿Αλεξίου ᾿Επισκόπου Βιθυνίας.
*
7.Νεανίσκου μάρτυρος ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ.
8.᾿Αθωνιτῶν νεομαρτύρων τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ (1821 – 1823) (Α).
9.Σιλβανοῦ ἢ Σιλουανοῦ τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου (14ος αἰών).
10.᾿Ιωάννου Μητροπολίτου Τομπὸλσκ Σιβηρίας (1715), (Α) (Ρ) (ΡΔ).
11.Βαρλαάμ Μητροπολίτου Τομπόλσκ Σιβηρίας (1802) (Ρ) (Α).
12.Γερασίμου ὁσίου ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (ΑΡ) (Α).
13.Βασιλείου καὶ σύναξις ἁπάντων τῶν ἐν Ρυαζὰν ἁγίων (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (1609) (Ρ) (ΡΔ).
14.Βασσιανοῦ ᾿Επισκόπου Λόντι Λομβαρδίας (409) (ΡΔ).
15.Σύναξις τὼν ἐν Σιβηρίᾳ ῾Αγίων (Α) (Ρ).