9 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Παγκρατίου ᾿Επισκόπου Ταυρομενίας (Ταορμίνας τῆς Σικελίας), ἱερομάρτυρος.
2.᾿Ανδρέου καὶ Πρόβου μαρτύρων.
3.Διονυσίου καὶ Μητροφάνους τῶν ἐν μικρᾷ ῾Αγίᾳ ῎Αννῃ.
*
4.Φωτίου τοῦ ᾿Ακαπνίου.
5.Μεθοδίου Κρήτης νεοϊερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Λάμπης καὶ Σφακίων τοῦ ἐν ᾿Αμαρίῳ Ρεθύμνης (1793) (Α).
6.Κυρίλλου ἱερομάρτυρος ᾿Επισκόπου Γόρτυνος Κρήτης (3ος-4ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
7.Πατερμουθίου, Κόπριος καὶ ᾿Αλεξάνδρου τοῦ στρατιώτου, μαρτύρων, ἐν Αἰγύπτῳ (361) (Ρ) (ΡΔ).
8.Θεοδώρου ᾿Επισκόπου ᾿Εδέσσης (9ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
9.Μιχαὴλ Πακνανᾶ (Κατὰ ἄλλους τὴν 30/6. Πάντως ἡ 9/7 σημειοῦται ἐπὶ κίονος τοῦ ᾿Ολυμπείου).
10.Πέτρου ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Τσέρεφκωφ-Βολόγκντᾳ.
11.Εὐθυμίου Καρελίας. (ΡΔ) [Στὸ (Α) εἶναι στὶς 18/4].
12.῎Εβεριλντ (Everild) μοναχῆς ἐν ᾿Αγγλίᾳ (700) (ΡΔ) (Κ).