8 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Προκοπίου Καισαρείας Παλαιστίνης μεγαλομάρτυρος (303).
2.᾿Αβδᾶ μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ᾿Αντιόχου Νικοστράτου καὶ Σάββα.
3.Θεοφίλου τοῦ μυροβλύτου τῆς Μονῆς Παντοκράτορος ῎Αθω (1548).
4.᾿Αναστασίου νεομάρτυρος τοῦ ἐξ ᾿Ιωαννίνων (1743).
5.Θεοδοσίας μάρτυρος μητρὸς μεγαλομάρτυρος Προκοπίου.
*
6.᾿Επικτήτου πρεσβυτέρου καὶ ᾿Αστείονος μαρτύρων ἐν ᾿Αλμυρίδι Σκυθίας (290) (ΡΔ) [῎Εχει ἤδη ἀναφερθεῖ στὶς 7/7 στὸ Α καὶ Ρο].
7.Προκοπίου τοῦ Οὐστιοὺγκ Βολόγκντα τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ (1303) (Α) (ΡΔ).
8.Προκοπίου τοῦ διὰ Χριστὸν σαλοῦ ἐν Οὔσιγιᾳ (Βολόγκντα) (17ος αἰών) (ΡΔ).
9.῎Εντγκαρ (Edgar), βασιλέως τοῦ Εἰρηνοποιοῦ (975) (ΡΔ) (Κ).
10.᾿Εμφάνισις εἰκόνος Θεοτόκου ἐν Καζάν (1579).
11.Φιλουμένης παιδομάρτυρος ἐν Ρώμῃ (Ρμ).