7 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Θωμᾶ τοῦ ἐν Μαλεῷ (10ος αἰών).
2.Κυριακῆς μάρτυρος τῆς ἐν Νικομηδείᾳ (4ος αἰών).
3.Περεγρίνου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ μαρτύρων (Λουκιανοῦ, Πομπηΐου, ῾Ησυχίου, Παππία, Σατουρνίνου καὶ Γερμανοῦ) ἐν Δυρραχίῳ (2ος αἰών) (Α).
4.Εὐσταθίου, Πολυκάρπου καὶ Εὐαγγέλου ῾Ιερομαρτύρων ἐν Τόμι (Κωνστάντσα) Ρουμανίας (295) (Α) (Ρο).
*
5.᾿Ακακίου τοῦ ἐν Σινᾷ τοῦ ἀναφερομένου εἰς τὴν Κλίμακα (6ος αἰών).
6.᾿Επικτήτου, πρεσβυτέρου καὶ ᾿Αστείονος μοναχοῦ ἐν Σκυθίᾳ (290) (ΡΔ) (Ρο).
7.Εὐδοκίας, (Εὐφροσύνης ὡς μοναχῆς), μεγάλης Δουκίσσης τῆς Μόσχας (1407) (ΡΔ) (Ρ).
8.Βίλλιμπαλτ, ᾿Επισκόπου ᾿Αϊχστὰτ (Eichstatt) (786) (ΡΔ) (Κ).
9.Χέντα, ᾿Επισκόπου Δυτικῆς Σαξωνίας (705) (ΡΔ) (Κ).
10.Πανταίνου (2ος αἰών) (Ρμ).