6 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Σισώη τοῦ Μεγάλου (429).
2.Λουκίας παρθενομάρτυρος καὶ Ρήξου μάρτυρος ἐν Ρώμῃ καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτυρησάντων· ᾿Αντωνίου, Λουκιανοῦ, ᾿Ισιδώρου, Δίωνος, Διοδώρου, Κουτονίου, ῾Αρμόζου, Καπίκου, Σατύρου κ.ἄ. (301).
3.Σύναξις τῶν ἀποστόλων ᾿Αρχίππου, Φιλήμονος καὶ ᾿Ονησίμου.
4.᾿Επιμάχου μάρτυρος.
5.᾿Αστείου ἢ ᾿Αστείωνος ἱερομάρτυρος, ᾿Επισκόπου Δυρραχίου ᾿Αλβανίας (Α) (Ε).
6.᾿Απολλωνίου μάρτυρος.
7.᾿Αλεξανδρίωνος μάρτυρος.
*
8.Μαρίνου καὶ Μάρθας μαρτύρων, τῶν τέκνων αὐτῶν ᾿Αβδιφὰξ καὶ ᾿Αββακοὺμ καὶ τῶν κάτωθι σὺν αὐτοῖς· Κυρίνου, Βαλεντίνου Πρεσβυτέρου καὶ ᾿Αστερίου (269) (ΡΔ).
9.Κουΐντου μάρτυρος ἐν Φρυγίᾳ (283).
10.᾿Ισαύρου διακόνου, ᾿Ιννοκεντίου, Φέλιξ (Φήλικος), ῾Ερμία, Βασιλείου, Περεγρίνου, Ρούφου καὶ Ρουφίνου ἐν Μακεδονίᾳ (3ος αἰών).
11.Κυρίλλου νεομάρτυρος τοῦ Χιλανδαρινοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ μαρτυρήσαντος (1566).
12.Σύναξις τῶν ῾Αγίων τοῦ Ραδονέζ (Ρ) (ΡΔ) (Γ).
13.Σισώη τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου (13ος αἰών).
14.᾿Ιουλιανῆς ᾿Ολσάνσκαγια τῆς ῾Αγίας πριγκηπίσσης (᾿Επανεύρεσις τῶν λειψάνων) (16ος αἰών) (ΡΔ).
15.Σίμωνος ᾿Επισκόπου Οὔφας νεοϊερομάρτυρος (1921) (ΡΔ).
16.Μονέννας ἱδρυτρίας τῆς Μονῆς Κίλιβυ (Killeevy) ἐν ᾿Ιρλανδίᾳ (518) (ΡΔ) (Κ).