5 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.᾿Αθανασίου τοῦ ᾿Αθωνίτου καὶ τῶν ἓξ μαθητῶν αὐτοῦ (980).
2.Λαμπαδοῦ μοναχοῦ Εἰρηνουπόλεως (10ος αἰών).
3.Κυπριανοῦ τοῦ νέου, νεομάρτυρος τοῦ Κουτλουμουσιανοῦ (1679).
*
4.Βασιλείου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἑβδομήκοντα μαρτύρων ἐν Σκυθοπόλει.
5.῎Αννης μάρτυρος ἐν Ρώμῃ (304).
6.Σεργίου Ραδονέζ. (᾿Ανεύρεσις τῶν λειψάνων) (1422)
7.᾿Αθανασίου καὶ Θεοδοσίου τοῦ Τσερέποβετς μαθητῶν ῾Αγίου
8.Σεργίου Ραδονέζ (1382).
9.Θωμᾶ ἡγουμένου Τερέττο (Ρηγίου-᾿Ιταλίας) (1000) (Οἰκ. Πατρ.).
10.Μορβέννας ἢ Μοργουέννας, προστάτιδος Μοργουενστόου (Morwenstow) ᾿Αγγλίας (6ος αἰών) (ΡΔ) (Κ).
11.Παλλαδίου τοῦ ἐν Σκωτίᾳ (Κομοδάτου Χ. Οἱ ῞Αγιοι τῶν Βρεττανικῶν Νήσων).
12.Σύναξις ῾Αγίων τῶν ἐν Λέσβῳ.