31 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Προεόρτια Πρόοδου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
2.Εὐδοκίμου τοῦ δικαίου τοῦ ἐν Καππαδοκίᾳ (9ος αἰών).
3.᾿Ιωσὴφ ᾿Αριμαθαίας (1ος αἰών).
4.Δώδεκα Ρωμαίων μαρτύρων.
5.᾿Εγκαίνια ῾Ιεροῦ Ναοῦ Παναγίας Βλαχερνῶν (ΡΔ).
*
6.Δημοκρίτου μάρτυρος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Σεκούνδου καὶ Διονυσίου.
7.Κρητικοῦ ἀνωνύμου νεομάρτυρος ἐν ᾿Αλεξανδρείᾳ Αἰγύπτου (1811) [῾Αγιολόγιον Τσολακίδου].
8.Διονυσίου νεομάρτυρος Βατοπεδινοῦ (1822) (Οἰκ. Πατρ. 2000)
9.᾿Ιωάννου ᾿Εξάρχου Βουλγαρίας (Α) (Β).
10.᾿Αρσενίου ᾿Επισκόπου Νιλοζίμντα (1018) (Α) (Γε).
11.350 Μαρτύρων (μοναχῶν καὶ κληρικῶν) ἐν ᾿Οράντι Συρίας ὑπὸ μονοφυσητῶν μαρτυρησάντων) (517) (Α) (Αρ).
12.Βασιλείου ᾿Επισκόπου Κινέσμας νεοϊερομάρτυρος (1945) (ΡΔ).
13.Γερμανοῦ ᾿Επισκόπου ᾿Ωξὲρ (ἀρχαῖον ᾿Αντισιόδωρον) (448) (ΡΔ) (Α) (Κ) (Γ).
14.Νεὸτ ἐρημίτου ἐν Κορνουάλλῃ (877) (Κ) (ΡΔ).
15.Μαξίμας, Δονατίλλης καὶ Σεκούνδας ἐν ᾿Αφρικῇ (304) (Ρμ).