29 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Καλλινίκου ἐν Δάγγρᾳ μάρτυρος (3ος αἰών).
2.Θεοδότης μάρτυρος καὶ τῶν τριῶν αὐτῆς υἱῶν ἐν Βιθυνίᾳ μαρτυρησάντων (304).
3.᾿Ιωάννου στρατιώτου ἐν Κωνσταντινουπόλει (4ος αἰών).
4.Κωνσταντίνου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως.
5.Θεοδοσίου Β΄ τοῦ Νέου ἢ Μικροῦ αὐτοκράτορος (450).
6.Μάμα καὶ Βασιλείου μαρτύρων.
7.Βενιαμὶν καὶ Βερίου μαρτύρων ἐν Κωνσταντινουπόλει (Ε).
*
8.᾿Ανωνύμων μαρτύρων (πατρὸς, μητρὸς καὶ δύο τέκτνων).
9.Σεραφίμας ἢ Σεραπίας μάρτυρος καὶ Παρθένου ἐν ᾿Αντιοχείᾳ (2ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
10.Βησσαρίωνος ᾿Επισκόπου Σμόλεν Βουλγαρίας ἱερομάρτυρος (1669) (Α) (Β).
11.Μιχαὴλ μάρτυρος (9ος αἰών) (Ρ).
12.Ρωμανοῦ τοῦ Κιρζὰτς μαθητοῦ ἁγίου Σεργίου Ραντονέζ (1392).
13.Κωνσταντίνου καὶ Κοσμᾶ τοῦ Κοσὶνσκ Πσκὸφ (13ος αἰών).
14.Μπογκολὲπ τοῦ Τσέρνυ-Γιὰρ ἐν ᾿Αστραχὰν (1632).
15.Εὐσταθίου Μτσχέτης μάρτυρος ἐν Γεωργίᾳ (589).
16.Λούπου ᾿Επισκόπου Τρουὰ (Γαλλίας) τοῦ ὁμολογητοῦ (479).
17.῎Ολαφ (Οὔλωφ) βασιλέως Νορβηγίας (1030) (Κ) (ΡΔ) [ἀμφισβητούμενον λόγῳ χρονολογίας) (ΡΔ).
18.Βεατρίκης, Σιμπλικίου, Φαουστίνου (303) (Ρμ).