28 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Προχόρου, Νικάνορος, Τίμωνος καὶ Παρμενᾶ διακόνων, ἀποστόλων ἐκ τῶν Ο΄.
2.Εὐσταθίου ᾿Αγκύρας, μάρτυρος, στρατιώτου (316).
3.᾿Ακακίου τοῦ Νέου, μάρτυρος ἐν ᾿Απαμείᾳ (321).
4.Δροσίδος, μάρτυρος.
5.Εἰρήνης Χρυσοβαλάντου ἐν Καππαδοκίᾳ (912).
6.Παύλου Ξηροποταμινοῦ (820).
*
7.Χριστοδούλου Κασσάνδρας νεομάρτυρος (1777) (στὴν ᾿Απ. Διακονία 27/7).
8.᾿Ιουλιανοῦ ἐν Δαλματίᾳ μαρτυρήσαντος (2ος αἰών).
9.Αὐξεντίου ἐν Λαοδικείᾳ Φρυγίας, μάρτυρος [῾Αγιολόγιον Τσολακίδου].
10.Δαβὶδ νεομάρτυρος ἐκ Χαλεπίου Συρίας (1660) (Α) (Αρ).
11.Οὔρσου καὶ Λεοβατίου ἀδελφῶν καὶ ἡγουμένων ἐν Γαλατίᾳ (500).
12.Μωϋσέως τοῦ Κιέβου (13ος-14ος αἰών) (ΡΔ) (Ρ).
13.Πιτιρὶμ ᾿Επισκόπου Ταμπὼφ (1698) (ΡΔ) (Ρ).
14.Σύναξις ἁπάντων τῶν ἐν Ταμπὼφ ἁγιασθέντων (ΡΔ) (Ρ).
15.Σαμψὼν ᾿Επισκόπου Ντὸλ Βρεττανίας (565) (ΡΔ) (Κ) (Α).
16.Βίκτωρος Πάπα Ρώμης (2ος αἰών) (Ρμ).
17.᾿Ιννοκεντίου Α΄ Πάπα Ρώμης τοῦ ἐξ ᾿Αλβανίας (᾿Ιλλυρικοῦ) (417) (Ρμ).