27 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Παντελεήμονος τοῦ ἰαματικοῦ μεγαλομάρτυρος (305).
2.᾿Ανθούσης τῆς Μαντινείας ἐν Μικρᾷ ᾿Ασίᾳ καὶ τῶν σὺν αὐτῇ 90 ἀδελφῶν μοναζουσῶν (8ος αἰών).
3.῾Εκατὸν πεντήκοντα τριῶν μαρτύρων ἐν Θράκῃ (πιὸ σωστὸ ἀπὸ τὸ τοῦ ρωσσικοῦ μηναίου). ᾿Οκτακοσίων πεντήκοντα τριῶν ὁμολογητῶν συμμαρτυρησάντων τῷ ῾Αγίῳ Παντελεήμονι ἐν Θράκῃ πνιγέντων) (Αθ) (Ε) (ΡΔ) (Ρ).
4.Χριστοδούλου νεομάρτυρος ἐκ Κασσάνδρας (1777) (᾿Απ.Διακ).
*
5.Μανουὴλ μακαρίου (Ε) (Αθ) (Σ).
6.Συμεὼν τοῦ Στυλίτου τοῦ Νέου.
7.Κλήμεντος ᾿Επισκόπου ᾿Οχρίδος, ἰσαποστόλου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ ἱεραποστόλων τῶν Σλάβων καὶ μαθητῶν ῾Αγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου· ᾿Αγγελάρου, Γοράνζου, Ναοὺμ καὶ Σάββα (916) (Α) (Σ) (ΡΔ).
8.Νικολάου Κότσανωφ τοῦ ἐν Νόβγκοροντ, τοῦ διὰ Χριστὸν Σαλοῦ (1392).
9.᾿Ιωάσαφ Μητροπολίτου Μόσχας (1555).
10.Γερμανοῦ (Herman) τῆς ᾿Αλάσκας (1837) (᾿Ανάμνησις ἐντάξεως αὐτοῦ εἰς τὰς τάξεις τῶν ῾Αγίων, κυρία ἑορτὴ ἐν ᾿Αλάσκᾳ καὶ ΗΠΑ) (1970) (Ρ) (ΡΔ).
11.Πρόκλου τοῦ Μπιζινιάνο (᾿Ιταλία) (975) (Οἰκ. Πατριαρχεῖο).