26 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.῾Ερμολάου, ῾Ερμίππου καὶ ῾Ερμοκράτους μαρτύρων (305).
2.Παρασκευῆς τῆς Ρωμαίας μάρτυρος (138).
3.῾Ωραιοζήλης μάρτυρος μαθητρίας ῾Αγίου ᾿Ανδρέου
4.῾Ιερουσαλὴμ μάρτυρος ἐν Βυζαντίῳ.
5.᾿Αππίονος μάρτυρος.
6.᾿Ιγνατίου τοῦ Στειρονίτου.
*
7.῾Ερμολάου τοῦ ᾿Αναργύρου τοῦ ἐν Κύπρῳ.
8.Γεροντίου τοῦ κτίτορος τῆς Σκήτης τῆς ῾Αγίας ῎Αννης ἐν ῎Αθῳ.
9.Χριστοδούλου νεομάρτυρος ἐν Κασσάνδρᾳ (1777).
10.Σάββα Γ΄ ᾿Αρχιεπισκόπου Σερβίας.
11.᾿Ιακώβου Νετσέτωβ ὁ ἐν ᾿Αλάσκᾳ (νῆσος ῎Ατκα ποταμὸς Γιούκων,
᾿Ικογμοῦτε), (1867) (ΡΔ) (Ρ) (Α).
12.Μωϋσέως τοῦ Οὔγγρου ἐν Κιέβῳ (1043) (ΡΔ) (Ρ) (Α).
13.Θεοδοσίου Μινβόντι (Καυκάσου) Σταυρουπόλεως (1948).