23 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Φωκᾶ ἱερομάρτυρος τοῦ ἐν Σινώπῃ (403-404) (Ρ) (ΡΔ).
2.᾿Ιεζεκιὴλ Προφήτου (Α).
3.᾿Απολλιναρίου ᾿Επισκόπου Ραβέννης μάρτυρος (75).
4.Βιταλίου μάρτυρος ἐν Ραβέννῃ (62) [῾Αγιολόγιον Τσολακίδου].
5.᾿Απολλωνίου μάρτυρος ἐν Ρώμῃ.
6.῎Αννης τῆς Λευκάδος.
7.Πελαγίας τῆς Τηνίας (Ε).
*
8.῾Επτὰ ἐν Χαλδαίᾳ μαρτύρων.
9.Διακοσίων πεντήκοντα μαρτύρων ὑπὸ τῶν Βουλγάρων ἐπὶ Νικηφόρου Βασιλέως μαρτυρησάντων.
10.Θύρσου Καρπασίας.
11.Τροφίμου, Θεοφίλου καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς 13 μαρτύρων ἐν Λυκίᾳ (4ος αἰών) (Ρ) (ΡΔ).
12.῎Αννης μητρὸς Προφήτου Σαμουήλ.
13.᾿Εμφάνισις τῆς Θεοτόκου ἐν Πότσαεβ ἐν ἔτει 1675.
14.Γερμανοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Καζάν.
15.Νεκταρίου (Τρεζβίνσκυ) ᾿Επισκόπου Γιαρὰνκ νεοϊερομάρτυρος ἐν Ρωσσίᾳ (ΡΔ).
16.Ρεδέμπτας ὁσίας (Μητερικόν).
17.Ρωμύλας ὁσίας (Μητερικόν).