22 ΙΟΥΛΙΟΥ

1.Μαρίας τῆς Μαγδαληνῆς ᾿Ισαποστόλου καὶ Μυροφόρου (1ος αἰών) [ἀνακομιδὴ 4 ἢ 5 Μαΐου].
2.Μαρκέλλας Χιοπολίτιδος μάρτυρος.
*
3.Φωκᾶ (᾿Ανακομιδὴ λειψάνων) (ΡΔ) (Ρ).
4.Θεοφίλου νεομάρτυρος ἐν Κωνσταντινουπόλει.
5.Κορνηλίου τοῦ Περεγιασλὰβ (1693) (ΡΔ) (Ρ) (Α).
6.Βανδρίλλου (Wandrille) τοῦ ἐν Φοντενὲλ (Ρ) (Α).
7.Κυπριανοῦ ἐν Σουζντὰλ διὰ Χριστὸν σαλοῦ (1622) (Α) (Ρ).